Návod k použití


Rouška se užívá nasazením na obličej. Nasazení musí být provedeno tak, aby rouška zcela zakrývala nos a ústa uživatele. Nasazování se provede pomocí textilních elastických úchytů. Těsnost roušky a tím i možná propustnost po jejím obvodu je závislá na způsobu nošení roušky a výrobce ji nezaručuje. Vyvarujte se dotyku na plochu roušky a pro manipulaci s ní využívejte pouze elastické textilní úchyty. Roušku z obličeje sundávejte opět za textilní elastické úchyty, nedotýkejte se její plochy. Před i po manipulaci s rouškou si umyjte ruce mýdlem a vodou, případně desinfekčním prostředkem. Roušku je možno použít opakovaně po jejím vyčištění. Čištění se provádí běžným praním a sušením. Při procesu čištění a praní nevystavujte roušku vyšším teplotám než 30 °C. Skladujte v suchém a větraném prostředí od -20 °C do 40 °C. Pokud materiál jeví známky degradace, roušku již nepoužívejte. Likvidujte v souladu s předpisy místní samosprávy.

Materiál a skladba roušky


  1. 100% polyester Nano Technology Yarn, NANO POLY FASLINK.
  2. 100% polyester.
  3. 65% polyester, 35% bavlna.
  4. Textilní úchyty: 98% bavlna, 2% Spandex.

Výrobek je zdravotnickým prostředkem třídy I. dle EN 14683+AC, EU 2017/745, 93/42/EEC.

Informační video - Rozhovor s nezávislým odborníkem doc. Ing. Robertem Frischerem, Ph.D. vědeckovýzkumným pracovníkem Univerzity Hradce Králové. (zobrazit)


Rouška textilní 3-vrstvá naplňuje požadavky mimořádného nařízení vlády od 1.3.2021, které podmiňuje užívaní ochranného prostředku, zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy EN 14683+AC

Mimořádné nařízení vlády určuje nošení roušek:
  • ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj),
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
  • na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Rouška splňuje vyžadovanou normu, jelikož je klasifikována jako zdravotnický prostředek rizikové třídy I. dle směrnice rady 93/42/EHS a naplňuje požadavky a metody zkoušení dle EN 14683+AC

VELIKOST ROUŠKY

Roušky na obličej jsou UNISEX v různých barevných provedeních a nabízíme je ve velikostech S, M a L.

alternative
alternative

Certifikáty


klasifikace produktu výrobcem a posouzení produktu v EU

EC DECLARATION OF COMFORMITY, vydaný TNG, Vietnam (zobrazit)

Certificate of Compliance no: CBX10420, vydaný Aambitious Assessment Pvt. Ltd., India (zobrazit)

Certificate of Compliance no: CE/017907/0820, vydaný QCC, UK (zobrazit)

ISO Cert. 13485:2016 no:9199293400386-MED, vydaný ISOCERT INTERNATIONAL, Vietnam (zobrazit)

Prohlášení výrobce (zobrazit)

Technologický postup


Tento soubor popisuje technolgický postup výroby roušky včetně sterilazačního procesu před zabalením produktu a výrobce prokazuje složení materiálu. (zobrazit)

Materiál


1. 100% polyester Nano Technology Yarn, obchodní označení látky: NANO POLY, výrobce FASHION LINK JSC.

INTERTEK no. TWNT01792363 - Stanovení proti propustnosti zápachu kyseliny octové (zobrazit)

SGS, Test report no. VNSL2005015530TX - Certifikát prokazující vlastnosti tkaniny na základě proustnosti látek, jech záchytu, tkaninou (zobrazit)

TUV, no. 248106386 - Certifikát prokazující vlastnosti NANO tkaniny na základě proustnosti látek, jech záchytu, tkaninou (zobrazit)

TUV no. VNT/T(F)/20/002586 - Certifikát prokazuje odpupost vody látky i po 20 cyklech praní (zobrazit)

popis látky výrobce, certifikáty na webu výrobce lze prokázat využití látky u zpracovatele látky TNG, zde je látka pojmenována NANO POLY, FASLINK (zobrazit)

FASLINK JSC Nano Technology Yarn - Dokument výrobce popisující výrobu textilie (Nano Technology Yarn) (zobrazit)

2. 100% polyester.

BEREAU VERITAS, Test report no. (9620)150-0460 - Certifikát prokazující vlastnosti tkaniny na základě proustnosti látek, jech záchytu, tkaninou (zobrazit)

3. 65% polyester, 35% bavlna

Často kladené otázky

Roušky jsou v současné době velmi aktuální a často probírané téma. Pokud máte na mysli, jestli je nějaký absolutní etalon, který definuje dokonalou roušku, tak ten bohužel neexistuje.

Ono totiž posoudit objektivně kvalitu roušky je relativně problematické. V prvé řadě je potřeba si uvědomit, jaký cíl rouška má. Proč ji vlastně nosíme? Primárním určením roušky, je zachytit respirační kapénky, které nás opouští při procesu dýchání, při mluvení, nebo při jídle. Rouška tyto kapénky zachycuje a omezuje velikost „nakažlivé“ oblasti okolo potenciálního přenašeče. Málokdo si to uvědomuje, ale rouška spíše chrání ostatní osoby, než tu, která roušku nosí.

Určitě se vývoj posouvá dál, hlavně je vidět intenzivní snaha pochopit, jak vlastně probíhá dynamika přenosu viru Covid. Velkou neznámou totiž je, jaká velikost kapének je zodpovědná za největší podíl přenosu nákazy.

Veliká kapénka sice obsahuje největší objem virů, je nebezpečnější, ale také na ni více působí gravitace, a tedy rychleji padá k zemi. Příliš malé kapénky se sice vznášejí ve vzduchu a vydrží v prostoru déle, ale zase obsahují velmi malé procento virů. Dále je potřeba brát v úvahu vlhkost vzduchu, teplotu a tak podobně. Problematika je tedy velmi komplexní. Vypadá to tedy, že je potřeba se soustředit na kapénky menší než 5µm.

Rouška by měla provádět filtraci vydechovaného vzduchu a zamezit respiračním kapénkám opustit prostor nejbližšího okolí roušky. Výrobci roušek tento problém řeší obvykle materiálovými vlastnostmi roušky. Roušky obsahující příměs stříbra sázejí na rychlou likvidaci virů, roušky s nano materiálem sázejí na materiálové vlastnosti a vysokou míru filtrace a jiné roušky zase kombinují materiály tak, aby měl výsledek co nejlepší vlastnosti.

Nanomateriálům se věnuje samostatný technický obor, který se zabývá tvorbou, využíváním a vlastnostmi technologií v měřítku řádově nanometrů. Obvykle jsou za nanomateriál označovány struktury v rozmezí cca 1–100 nm. Toto si už nepředstavíme, v překladu je to jedna miliardtina metru, což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu. Jestliže má nanomateriál dostatečně jemnou strukturu je určitě vhodný pro filtraci i těch nejmenších částic. Ani tady ovšem není dobré zobecňovat, protože nano materiálů je celá řada a s různými vlastnostmi a je určitě chybné se domnívat, že nano materiál je jediná správná volba.

Co vlastně znamená pojem „nano rouška“? předpona „nano“ se užívá celkem často, příkladem může být „nano SIM“ v telefonech, „Arduino nano“ jako miniatura elektronického zařízení ARDUINO, technologie „nano Yarn“ od výrobce TNG apod.

Obecně se výrobce odkazuje například na malé rozměry vyráběného zařízení, nebo na určité specifické vlastnosti a podobně.

U roušky by nás mělo zajímat to, jak účinně je schopná filtrovat malé částice, jak dobře sedí na obličeji a jestli je snesitelná i po dlouhé době. Schopnost filtrace je velmi závislá na materiálech, ze kterých je rouška ušitá. Nedávno jsem se setkal se studií, kde bylo podrobně zkoumáno několik typů tkaných materiálů a jejich schopnost zachytávat zmíněné kapénky. Jako zásadní se ukázala vhodnost kombinovat různé materiály. Například materiály na bázi bavlny se ukázaly jako velmi vhodné, s tím, že je určitě lepší volit hustší tkanivo, tedy kvalitnější látku. Účinnost filtrace neklesla pod 65 %, což je velmi dobrá hodnota z pohledu jednovrstvé roušky. Dalším důležitým prvkem se ukázal materiál na bázi polyesteru. Jeho schopnost generovat elektrostatický náboj se nám může jevit jako zbytečná, ale ukázalo se, že přítomnost elektrostatického náboje přitahuje nejmenší kapénky ke tkanivu a velmi účinně je filtruje. Výhodou polyesteru proti bavlně, nebo například hedvábí, je schopnost generovat náboj i při větší vlhkosti materiálu. Kombinované materiály vykazovaly účinnosti filtrace nad 80 % což je výborná hodnota. Ukazuje se, že tkané materiály tedy nijak zásadně nezaostávají oproti specializovaným materiálům na bázi nanomateriálů.

Technologie nano Yarn je proprietární výrobní postup společnosti TNG, která se zabývá výrobou roušek. Zmínil jsem ji proto, že jsem se zabýval analýzou vnitřní materiálové struktury právě roušek TNG. Abychom mohli zkoumat rozměry v řádek mikrometrů a nanometrů, potřebujeme speciální vybavení, které se nazývá elektronový mikroskop. Je to úžasné zařízení, které je schopné zobrazit zvětšení v řádech tisíců a vykreslit detaily, které nejsou běžnými mikroskopy viditelné.

Cílem zkoumání bylo zjistit, zdali jsou roušky TNG opravdu složené z těch, materiálů, jaké byly deklarovány výrobcem. Právě technologie nano Yarn a třívrstvá koncepce roušky je z pohledu funkce zajímavá a proto si chtěl dodavatel ověřit deklarované skutečnosti. Tkaný materiál je zde výhodou, protože jednotlivé nitě jsou složeny ze stovek vláken, které se při pohybu třou o sebe a vytvářejí elektrostatický náboj, který pomáhá filtrovat ty nejmenší respirační kapénky. Mikroskopické částice ulpívají buď na povrchu tkaniny, nebo v malinkých dutinách, které vytvářejí pohybující se vlákna.

Materiál roušky je samozřejmě důležitý.

Ovšem pokud nosíte roušku tak, že Vám na puse nesedí příliš dobře, filtrační účinnost drasticky klesá. Tedy je důležité správné nasazení a tvarová stálost.
RESPIRÁTORY FFP2/FFP3

FFP2 HYGISUN

Respirátor HYGISUN HS0501A FFP2 NR, bez výdechového filtru/ventilu. CE 2797, EN 149: 2001 + A1: 2009

Barva: bílá

Vlastnosti: Respirátor je určen k ochraně uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosol. Respirátor je určen pro jednorázové použití, nečistí se, doba použití je závislá na prašné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele. Respirátor smí být používán maximálně v rozsahu jedné směny. Respirátor musí být vyměněn, jestliže prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem, došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu.

Název: Respirátor HYGISUN FFP2 NR, (NR – nelze použít pro vice než jednu směnu) Model: HS0501A je v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (OOP) a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Velikost: 16x10,5 cm

Účinnost filtrace částic: minimálně 94% aerosolů.

Aplikace: osobní ochrana, na jedno použití

Harmonizovaná norma: EN 149: 2001 + A1: 2009, 2020/403 – RPE Technická Specifikace

ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ: otevřete respirátor , přiložte respirátor na obličej a přetáhněte upínací pásky, dotvarujte nosní výztuhu, prověřte těsnost respirátoru prudkým nadechnutím a zkontrolujte zda vzduch neproudí mezi respirátorem a obličejem. Zlepšení těsnosti dosáhnete posunutím respirátoru na obličeji do vhodnější polohy, úpravou vytvarování nosní výztuhy, posunutím upínacích pásku do vhodnější polohy. Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel vousy na dosedací ploše těsnící linie respirátoru. Dotekem na plochu respirátoru může dojít ke kontaminaci nežádoucími částicemi. Respirátor z obličeje sundávejte opět za textilní elastické úchyty se nedotýkejte jeho plochy. Před i po manipulaci s respirátorem si umyjte ruce mýdlem a vodou případně desinfekčním prostředkem.

Podmínky skladování: Produkt musí být skladován v místnosti při teplotách -20 až +38°C a relativní vlhkostí nejvýše 80%, dobrým větráním, bez korozivních plynů, protipožárním, vlhkostním, krysotěsným a hmyzem odolným zařízením a doba skladování musí být v souladu s platností produktu.

Balení: Prodáváno v nedělitelném balení /uzavřené krabičce/, ve které je obsaženo 6 ks respirátoru. Toto balení je vhodné k přepravě. Přepravovat a uchovávat o originálním balení.

Upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda obal a maska nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej. Respirátor použijte co nejdříve po otevření obalu. Doba nošení by neměla přesáhnout 12 hodin. Nelze prát. Pokud jsou ve styku respirátoru vousy uživatele, bude docházet k netěsnostem. Nepoužívat v prostředí kde je snížené procento množství kyslíku, nepoužívejte ve výbušném prostředí. Nevhodné pro děti do 3 let! Děti mezi 3 až 12 lety by měly být při nošení pod dohledem.

Materiál: 30% Melt-Blown textilie,70% Netkaná textilie.

Šarže/LOT: uvedeno na obale

Datum výroby/PD: uvedeno na obale

Exspirace/MHD/BBD: uvedeno na obale

Výrobce: Hunan Dreaming Cloud E-Commerce CO., Ltd. Block 1, Smart Tech Park, 57# Huangxing Avenue, Changsha Economic and Technological Development Zone, Changsha, Hunan, China

Oznámený subjekt: BSI Group The Netherlands B.V. John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands (číslo oznameného subjektu 2797)

EU Zástupce: Sunbeam International GmbH, Schumanstr.12, Würselen 52146 Germany

Dovozce: FRESH IT Systems s.r.o., Švihovská 264/1, 142 00 Praha

Balení: 6ks/krabička, 20ks/krabička

FFP2 HYGISUN, BLACK

Respirátor HYGISUN HS0501A FFP2 NR, bez výdechového filtru/ventilu. CE 2797, EN 149: 2001 + A1: 2009

Barva: vnější strana černá, vnitřní strana bílá

Vlastnosti: Respirátor je určen k ochraně uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosol. Respirátor je určen pro jednorázové použití, nečistí se, doba použití je závislá na prašné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele. Respirátor smí být používán maximálně v rozsahu jedné směny. Respirátor musí být vyměněn, jestliže prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem, došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu.

Název: Respirátor HYGISUN FFP2 NR, (NR – nelze použít pro vice než jednu směnu) Model: HS0501A je v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (OOP) a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Velikost: 16x10,5 cm

Účinnost filtrace částic: minimálně 94% aerosolů.

Aplikace: osobní ochrana, na jedno použití

Harmonizovaná norma: EN 149: 2001 + A1: 2009, 2020/403 – RPE Technická Specifikace

ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ: otevřete respirátor , přiložte respirátor na obličej a přetáhněte upínací pásky, dotvarujte nosní výztuhu, prověřte těsnost respirátoru prudkým nadechnutím a zkontrolujte zda vzduch neproudí mezi respirátorem a obličejem. Zlepšení těsnosti dosáhnete posunutím respirátoru na obličeji do vhodnější polohy, úpravou vytvarování nosní výztuhy, posunutím upínacích pásku do vhodnější polohy. Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel vousy na dosedací ploše těsnící linie respirátoru. Dotekem na plochu respirátoru může dojít ke kontaminaci nežádoucími částicemi. Respirátor z obličeje sundávejte opět za textilní elastické úchyty se nedotýkejte jeho plochy. Před i po manipulaci s respirátorem si umyjte ruce mýdlem a vodou případně desinfekčním prostředkem.

Podmínky skladování: Produkt musí být skladován v místnosti při teplotách -20 až +38°C a relativní vlhkostí nejvýše 80%, dobrým větráním, bez korozivních plynů, protipožárním, vlhkostním, krysotěsným a hmyzem odolným zařízením a doba skladování musí být v souladu s platností produktu.

Balení: Prodáváno v neděliteném balení /uzavřené krabičce/, ve které je obsaženo 6 ks respirátoru. Toto balení je vhodné k přepravě. Přepravovat a uchovávat o originálním balení.

Upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda obal a maska nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej. Respirátor použijte co nejdříve po otevření obalu. Doba nošení by neměla přesáhnout 12 hodin. Nelze prát. Pokud jsou ve styku respirátoru vousy uživatele, bude docházet k netěsnostem. Nepoužívat v prostředí kde je snížené procento množství kyslíku, nepoužívejte ve výbušném prostředí. Nevhodné pro děti do 3 let! Děti mezi 3 až 12 lety by měly být při nošení pod dohledem.

Materiál: 30% Melt-Blown textilie,70% Netkaná textilie.

Šarže/LOT: uvedeno na obale

Datum výroby/PD: uvedeno na obale

Exspirace/MHD/BBD: uvedeno na obale

Výrobce: Hunan Dreaming Cloud E-Commerce CO., Ltd. Block 1, Smart Tech Park, 57# Huangxing Avenue, Changsha Economic and Technological Development Zone, Changsha, Hunan, China

Oznámený subjekt: BSI Group The Netherlands B.V. John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands (číslo oznameného subjektu 2797)

EU Zástupce: Sunbeam International GmbH, Schumanstr.12, Würselen 52146 Germany

Dovozce: FRESH IT Systems s.r.o., Švihovská 264/1, 142 00 Praha

Balení: 6ks/krabička, 20ks/krabička

FFP3 IVROU IRYS - 03, SKOŘEPINOVÝ 20ks

RESPIRÁTOR OCHRANNÉ TŘÍDY FFP3

Tyto "skořepinové" respirátory neobsahují výdechový ventil, nositel tedy neohrožuje své okolí případným přenosem nejen virů a bakterií. Respirátor třídy FFP3 poskytuje vysokou odolnost ochrany proti virům i bakteriím s filtrační účinností větší než 99% a dokonale absorbuje pot. Jedná se o doporučenou ochranu proti koronaviru COVID-19. Gumičky těchto speciálních respirátorů se uchycují za hlavu.


V krabičce 20ks respirátorů FFP3 (4ks znovu uzavíratelných sáčků po 5ks respirátorů), návod, certifikát kvality


Balení: 360ks/karton (18ks krabiček po 20ks respirátorů)
Minimální odběr: 360ks/karton

FFP3 IVROU IRYS - 08, SKLÁDANÝ, 20ks

RESPIRÁTOR OCHRANNÉ TŘÍDY FFP3

Tyto "skládané" respirátory neobsahují výdechový ventil, nositel tedy neohrožuje své okolí případným přenosem nejen virů a bakterií. Respirátor třídy FFP3 poskytuje vysokou odolnost ochrany proti virům i bakteriím s filtrační účinností větší než 99% a dokonale absorbuje pot. Jedná se o doporučenou ochranu proti koronaviru COVID-19. Gumičky těchto speciálních respirátorů se uchycují za hlavu.


V krabičce 20ks respirátorů FFP3 (každý respirátor balený zvlášť ve znovu uzavíratelném obalu), návod, certifikát kvality


Balení: 1.440ks/karton (72ks krabiček po 20ks respirátorů)
Minimální odběr: 1.440ks/karton

Respirátor FFP2 NR iprotect junior 10ks

Respirátor iprotect junior FFP2 NR, bez výdechového filtru/ventilu. CE 0598, EN 149: 2001 + A1: 2009

Vlastnosti: Respirátor je určen k ochraně uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosol. Respirátor je určen pro jednorázové použití, nečistí se, doba použití je závislá na prašné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele. Respirátor smí být používán maximálně v rozsahu jedné směny. Respirátor musí být vyměněn, jestliže prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem, došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu.

Název: Respirátor iprotect junior FFP2 NR, (NR – nelze použít pro vice než jednu směnu) Model: XF-P2 je v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (OOP) a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Velikost: 14x12 cm

Účinnost filtrace částic: minimálně 94% aerosolů.

Aplikace: osobní ochrana, na jedno použití

Harmonizovaná norma: EN 149: 2001 + A1: 2009, 2020/403 – RPE Technická Specifikace

ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ: otevřete respirátor , přiložte respirátor na obličej a přetáhněte upínací pásky, dotvarujte nosní výztuhu, prověřte těsnost respirátoru prudkým nadechnutím a zkontrolujte zda vzduch neproudí mezi respirátorem a obličejem. Zlepšení těsnosti dosáhnete posunutím respirátoru na obličeji do vhodnější polohy, úpravou vytvarování nosní výztuhy, posunutím upínacích pásku do vhodnější polohy. Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel vousy na dosedací ploše těsnící linie respirátoru. Dotekem na plochu respirátoru může dojít ke kontaminaci nežádoucími částicemi. Respirátor z obličeje sundávejte opět za textilní elastické úchyty se nedotýkejte jeho plochy. Před i po manipulaci s respirátorem si umyjte ruce mýdlem a vodou případně desinfekčním prostředkem.

Podmínky skladování: Produkt musí být skladován v místnosti při teplotách -20 až +38°C a relativní vlhkostí nejvýše 80%, dobrým větráním, bez korozivních plynů, protipožárním, vlhkostním, krysotěsným a hmyzem odolným zařízením a doba skladování musí být v souladu s platností produktu.

Balení: Prodáváno v nedělitelném balení /uzavřené krabičce/, ve které je obsaženo 10 ks respirátoru. Toto balení je vhodné k přepravě. Přepravovat a uchovávat o originálním balení.

Upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda obal a maska nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej. Respirátor použijte co nejdříve po otevření obalu. Doba nošení by neměla přesáhnout 12 hodin. Nelze prát. Pokud jsou ve styku respirátoru vousy uživatele, bude docházet k netěsnostem. Nepoužívat v prostředí kde je snížené procento množství kyslíku, nepoužívejte ve výbušném prostředí. Nevhodné pro děti do 3 let! Děti mezi 3 až 12 lety by měly být při nošení pod dohledem.

Materiál: 40% Melt-Blown textilie,40% Netkaná textilie, 20% Es cotton

Šarže/LOT: uvedeno na obale

Datum výroby/PD: uvedeno na obale

Exspirace/MHD/BBD: uvedeno na obale

Výrobce: CHANGSHU XINGFENG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD. 2/F, Building 3, no.188 Jiangxia Road, Meili Town, Changshu, Suzhou, Jiangsu, China

EU zástupce: SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 HELSINKI Finland

Dovozce: Trade Concept s.r.o., 5. května 856/58, 140 00 Praha 4

Balení: 10ks/krabička
Barvy: dinosaurus, balón, modrá, černý

RESPIRÁTOR FFP2 MEZORISON NR

Respirátor MEZORISON MZC-KZ FFP2 NR, bez výdechového filtru/ventilu. CE 0370, EN 149: 2001 + A1: 2009

Vlastnosti: Respirátor je určen k ochraně uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosol. Respirátor je určen pro jednorázové použití, nečistí se, doba použití je závislá na prašné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele. Respirátor smí být používán maximálně v rozsahu jedné směny. Respirátor musí být vyměněn, jestliže prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem, došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu.

Název: Respirátor MEZORISON FFP2 NR, (NR – nelze použít pro vice než jednu směnu) Model: MZC-KZ je v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (OOP) a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Velikost: 16x10,5 cm

Účinnost filtrace částic: minimálně 94% aerosolů.

Aplikace: osobní ochrana, na jedno použití

Harmonizovaná norma: EN 149: 2001 + A1: 2009, 2020/403 – RPE Technická Specifikace

ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ: otevřete respirátor , přiložte respirátor na obličej a přetáhněte upínací pásky, dotvarujte nosní výztuhu, prověřte těsnost respirátoru prudkým nadechnutím a zkontrolujte zda vzduch neproudí mezi respirátorem a obličejem. Zlepšení těsnosti dosáhnete posunutím respirátoru na obličeji do vhodnější polohy, úpravou vytvarování nosní výztuhy, posunutím upínacích pásku do vhodnější polohy. Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel vousy na dosedací ploše těsnící linie respirátoru. Dotekem na plochu respirátoru může dojít ke kontaminaci nežádoucími částicemi. Respirátor z obličeje sundávejte opět za textilní elastické úchyty se nedotýkejte jeho plochy. Před i po manipulaci s respirátorem si umyjte ruce mýdlem a vodou případně desinfekčním prostředkem.

Podmínky skladování: Produkt musí být skladován v místnosti při teplotách -20 až +38°C a relativní vlhkostí nejvýše 80%, dobrým větráním, bez korozivních plynů, protipožárním, vlhkostním, krysotěsným a hmyzem odolným zařízením a doba skladování musí být v souladu s platností produktu.

Upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda obal a maska nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej. Respirátor použijte co nejdříve po otevření obalu. Doba nošení by neměla přesáhnout 12 hodin. Nelze prát. Pokud jsou ve styku respirátoru vousy uživatele, bude docházet k netěsnostem. Nepoužívat v prostředí kde je snížené procento množství kyslíku, nepoužívejte ve výbušném prostředí. Nevhodné pro děti do 3 let! Děti mezi 3 až 12 lety by měly být při nošení pod dohledem.

Materiál: 30% Melt-Blown textilie,70% Netkaná textilie.

Šarže/LOT: uvedeno na obale

Datum výroby/PD: uvedeno na obale

Exspirace/MHD/BBD: uvedeno na obale

Výrobce: Mezorrison Health Science & Technology (Shenzhen) Co.,Ltd, No.12 Yuhe Road, Shiyan Town, Baoan District, Shenzhen, China

EU Zástupce: LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS), Campus UAB, Rondadela Fontdel Carmes/n, E-08193 Bellaterra (Barcelona), Spain

Dovozce: FRESH IT Systems s.r.o., Švihovská 264/1, 142 00 Praha

Balení: 1ks
Barva: bílá

Respirátor FFP2 ANRHEALTH NR

Respirátor ANRHEALTH ANR005 FFP2 NR, bez výdechového filtru/ventilu. CE 2797, EN 149: 2001 + A1: 2009

Vlastnosti: Respirátor je určen k ochraně uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosol. Respirátor je určen pro jednorázové použití, nečistí se, doba použití je závislá na prašné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele. Respirátor smí být používán maximálně v rozsahu jedné směny. Respirátor musí být vyměněn, jestliže prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem, došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu.

Název: Respirátor ANRHEALTH FFP2 NR, (NR – nelze použít pro vice než jednu směnu) Model: ANR005 je v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (OOP) a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Velikost: 16x10,5 cm

Účinnost filtrace částic: minimálně 94% aerosolů.

Aplikace: osobní ochrana, na jedno použití

Harmonizovaná norma: EN 149: 2001 + A1: 2009, 2020/403 – RPE Technická Specifikace

ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ: otevřete respirátor , přiložte respirátor na obličej a přetáhněte upínací pásky, dotvarujte nosní výztuhu, prověřte těsnost respirátoru prudkým nadechnutím a zkontrolujte zda vzduch neproudí mezi respirátorem a obličejem. Zlepšení těsnosti dosáhnete posunutím respirátoru na obličeji do vhodnější polohy, úpravou vytvarování nosní výztuhy, posunutím upínacích pásku do vhodnější polohy. Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel vousy na dosedací ploše těsnící linie respirátoru. Dotekem na plochu respirátoru může dojít ke kontaminaci nežádoucími částicemi. Respirátor z obličeje sundávejte opět za textilní elastické úchyty se nedotýkejte jeho plochy. Před i po manipulaci s respirátorem si umyjte ruce mýdlem a vodou případně desinfekčním prostředkem.

Podmínky skladování: Produkt musí být skladován v místnosti při teplotách -20 až +38°C a relativní vlhkostí nejvýše 80%, dobrým větráním, bez korozivních plynů, protipožárním, vlhkostním, krysotěsným a hmyzem odolným zařízením a doba skladování musí být v souladu s platností produktu.

Upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda obal a maska nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej. Respirátor použijte co nejdříve po otevření obalu. Doba nošení by neměla přesáhnout 12 hodin. Nelze prát. Pokud jsou ve styku respirátoru vousy uživatele, bude docházet k netěsnostem. Nepoužívat v prostředí kde je snížené procento množství kyslíku, nepoužívejte ve výbušném prostředí. Nevhodné pro děti do 3 let! Děti mezi 3 až 12 lety by měly být při nošení pod dohledem.

Materiál: 30% Melt-Blown textilie,70% Netkaná textilie.

Šarže/LOT: uvedeno na obale

Datum výroby/PD: uvedeno na obale

Exspirace/MHD/BBD: uvedeno na obale

Výrobce: Jinhua City Annier Cosmetics Co., Ltd, Building 37, Scientific Inovation Park, Caozhai Town, Jinhua Zhejiang 321 031 China

Oznámený subjekt: BSI Group The Netherlands B.V. John M. Keynesplein 9, 1066 EP, Amsterdam, Netherlands (číslo oznameného subjektu 2797)

EU Zástupce: Partilandia 2010 S.L, B85985133. C/Alcalá 58 1ºlzq., 28014 Madrid. Espaňa

Dovozce: Lochlin s.r.o., Krumlovská 530/1, 140 00 Praha 4

Balení: po 1ks nebo 10ks/krabička
Barvy: černá, šedá, modrá, červená, růžová, zelená, vínová

Respirátor FFP2 AnDum NR s dětským vzorem XS

RESPIRÁTOR FFP2 NR AnDum AD-T001 s dětským vzorem XS, bez výdechového filtru/ventilu. CE 2163, EN149: 2001 + A1:2009

Obsah balení: 1kus

Vlastnosti produktu: OOP proti částicím, bakteriím a virům. Jedná se o jednorázový výrobek. Jeho použití je v rámci užití respirátoru FFP2 NR. Filtrační vlastnosti jsou omezeny na dobu v závislosti na míře kontaminace okolního prostředí.

Účinnost filtrace částic: ≥95%

Název: Respirátor AnDum FFP2 NR, (NR – nelze použít pro vice než jednu směnu) Model: AnDum AD-T001 je v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (OOP) a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS, Velikost: 8,5 cm x 13,5 cm

Harmonizovaná norma: EN149: 2001 + A1:2009

Platnost produktu: dle data expirace na obalu

Balení: Zabraňte mechanickému poškození a kontaminaci před použitím uzavřeným způsobem, balení ve sterilních a bezprašných zařízeních.

Skladování: Produkt musí být skladován v místnosti s teplotou nižší než 50°C a relativní vlhkostí nejvýše 80%, dobrým větráním, bez korozivních plynů, protipožárním, vlhkostním, krysotěsným a hmyzem odolným zařízením a doba skladování musí být v souladu s platností produktu. Respirátor přepravujte a uchovávejte v originálním balení.

Čtěte návod k použití: Masku nasaďte na obličej tak, aby došlo k zakrytí nosu a úst. Přizpůsobení masky k obličeji se provádí pomocí nosní sponky a páru elastických ušních pásků. Po nasazení masky se ujistěte, že stlačená nosní sponka kopíruje tvar nosu a přitáhněte si spodní konec masky k čelisti, aby došli k jejímu zakrytí. Pro správné použití se přesvědčte, že maska kryje celou část obličeje od čelisti po nos.

Upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda obal a maska nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej. Respirátor použijte co nejdříve po otevření obalu. Doba nošení by neměla přesáhnout 12 hodin. Nelze prát. Pokud jsou ve styku respirátoru vousy uživatele, bude docházet k netěsnostem. Nepoužívat v prostředí kde je snížené procento množství kyslíku.

Výrobce: AnDum Protective Equipment Technology (Changzhou) Co., Ltd., No. 216, Qianjie, Hengshanqiao Town, Changzhou Economic Zone, Changzhou City, Jiangsu Province, China

Oznámený subjekt: UNIVERSAL CERTIFICATION, Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84 Yukarı Dudullu Ümraniye - Istanbul - Turecko (číslo oznameného subjektu 2163)

Dovozce/ Importer CZ: BATERIE CENTRUM, s.r.o., Říční 974/2, 739 32 Vratimov, Czechia, Místo původu: P.R.C.

EU Zástupce: MedPath GmbH, Mies-van-der, Rohe- Strasse 8, 80807 Munich, Germany

RESPIRÁTOR FFP2 YWSH NR s dětským vzorem XS

RESPIRÁTOR FFP2 NR YWSH SH-ZK12 s dětským vzorem XS, bez výdechového filtru/ventilu. CE 2163, EN149: 2001 + A1:2009

Obsah balení: 1kus

Vlastnosti produktu: OOP proti částicím, bakteriím a virům. Jedná se o jednorázový výrobek. Jeho použití je v rámci užití respirátoru FFP2 NR. Filtrační vlastnosti jsou omezeny na dobu v závislosti na míře kontaminace okolního prostředí.

Účinnost filtrace částic: ≥95%

Název: Respirátor YWSH FFP2 NR, (NR – nelze použít pro vice než jednu směnu) Model: YWSH SH-ZK12 je v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (OOP) a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS, Velikost: 13 cm x 11 cm

Harmonizovaná norma: EN149: 2001 + A1:2009

Platnost produktu: dle data expirace na obalu

Balení: Zabraňte mechanickému poškození a kontaminaci před použitím uzavřeným způsobem, balení ve sterilních a bezprašných zařízeních.

Skladování: Produkt musí být skladován v místnosti s teplotou -30°C až +40°C a relativní vlhkostí nejvýše 80%, dobrým větráním, bez korozivních plynů, protipožárním, vlhkostním, krysotěsným a hmyzem odolným zařízením a doba skladování musí být v souladu s platností produktu. Respirátor přepravujte a uchovávejte v originálním balení.

Čtěte návod k použití: Masku nasaďte na obličej tak, aby došlo k zakrytí nosu a úst. Přizpůsobení masky k obličeji se provádí pomocí nosní sponky a páru elastických ušních pásků. Po nasazení masky se ujistěte, že stlačená nosní sponka kopíruje tvar nosu a přitáhněte si spodní konec masky k čelisti, aby došli k jejímu zakrytí. Pro správné použití se přesvědčte, že maska kryje celou část obličeje od čelisti po nos.

Upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda obal a maska nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej. Respirátor použijte co nejdříve po otevření obalu. Doba nošení by neměla přesáhnout 12 hodin. Nelze prát. Pokud jsou ve styku respirátoru vousy uživatele, bude docházet k netěsnostem. Nepoužívat v prostředí kde je snížené procento množství kyslíku.

Výrobce: Zhejiang Shaohua Medical Equipment Co., Ltd. (Postal code) 32200, Floor 1, building 6, block A, No. E22, Xinke Road, Choujiang street, Yiwu City, Zhejiang Province, China.

Oznámený subjekt: UNIVERSAL CERTIFICATION, Necip Fazıl Bulvarı Keyap Sitesi E2 Blok No: 44/84 Yukarı Dudullu Ümraniye - Istanbul - Turecko (číslo oznameného subjektu 2163)

Dovozce/ Importer CZ: BATERIE CENTRUM, s.r.o., Říční 974/2, 739 32 Vratimov, Czechia, Místo původu: P.R.C.

EU Dovozce: BATERIE CENTRUM, s.r.o., CZECHIA
Respirátor TY1729 FFP2 NR

bez výdechového filtru. CE0121, EN149:2001+A1:2009

Respirátor je určen k ochraně uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosol. Respirátor je určen pro jednorázové použití, nečistí se, doba použití je závislá na prašné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele. Respirátor smí být používán maximálně v rozsahu jedné směny. Respirátor musí být vyměněn, jestliže prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem, došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu.

Respirátor musí být uchován v suchém a čistém prostředí při teplotách -20 až +38°C.

Návod k použití: otevřete respirátor , přiložte respirátor na obličej a přetáhněte upínací pásky, dotvarujte nosní výztuhu, prověřte těsnost respirátoru prudkým nadechnutím a zkontrolujte zda vzduch neproudí mezi respirátorem a obličejem. Zlepšení těsnosti dosáhnete posunutím respirátoru na obličeji do vhodnější polohy, úpravou vytvarování nosní výztuhy, posunutím upínacích pásku do vhodnější polohy. Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel vousy na dosedací ploše těsnící linie respirátoru. Dotekem na plochu respirátoru může dojít ke kontaminaci nežádoucími částicemi. Respirátor z obličeje sundávejte opět za textilní elastické úchyty se nedotýkejte jeho plochy. Před i po manipulaci s respirátorem si umyjte ruce mýdlem a vodou případně desinfekčním prostředkem.

Model TE YIN TY 1729 FFP2 NR EN149_2001+A1_2009 je v souladu s ustanoveními nařízení 89/686/EEC Osobní Ochranná Pomůcka


Materiál: Netkaná textilie
Výrobce: Jiangsu Non-wonnen Fabrics Co., Ltd. No. 2 East 4th Road, Hongze Industrial Zone 223100Jiangsu Province People´s Republic Of China
MFG: 20200325 EXP: 20220324 LOT: TY20200325Respirátor FFP2 XS KIDS

bez výdechového filtru, EN 149: 2001 + A1: 2009

Vlastnosti: Respirátor je určen k ochraně uživatele proti vdechování pevných částic a kapalných aerosol. Respirátor je určen pro jednorázové použití, nečistí se, doba použití je závislá na prašné koncentraci na pracovišti a aktivitě uživatele. Respirátor smí být používán maximálně v rozsahu jedné směny. Respirátor musí být vyměněn, jestliže prach pronikl respirátorem a bylo zjištěno znečištění, pach nebo jiný příznak průniku škodlivin respirátorem, došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu.

Název: Respirátor YINUOTONG Filtering half mask ZJDL-95 FFP2 NR, (NR – nelze použít pro vice než jednu směnu) Model: ZJDL-95 je v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (OOP) a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Velikost: 13,8x10 cm

Účinnost filtrace částic: do 94%.

Aplikace: osobní ochrana, na jedno použití

Harmonizovaná norma: EN 149: 2001 + A1: 2009

ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ: otevřete respirátor , přiložte respirátor na obličej a přetáhněte upínací pásky, dotvarujte nosní výztuhu, prověřte těsnost respirátoru prudkým nadechnutím a zkontrolujte zda vzduch neproudí mezi respirátorem a obličejem. Zlepšení těsnosti dosáhnete posunutím respirátoru na obličeji do vhodnější polohy, úpravou vytvarování nosní výztuhy, posunutím upínacích pásku do vhodnější polohy. Požadavky na těsnost pravděpodobně nebudou splněny, jestliže má uživatel vousy na dosedací ploše těsnící linie respirátoru. Dotekem na plochu respirátoru může dojít ke kontaminaci nežádoucími částicemi. Respirátor z obličeje sundávejte opět za textilní elastické úchyty se nedotýkejte jeho plochy. Před i po manipulaci s respirátorem si umyjte ruce mýdlem a vodou případně desinfekčním prostředkem.

Podmínky skladování: Produkt musí být skladován v místnosti při teplotách -20 až +40°C a relativní vlhkostí nejvýše 80%, dobrým větráním, bez korozivních plynů, protipožárním, vlhkostním, krysotěsným a hmyzem odolným zařízením a doba skladování musí být v souladu s platností produktu.

Balení: Respirátor přepravujte a uchovávejte v originálním balení. Zabraňte mechanickému poškození a kontaminaci před použitím uzavřeným způsobem, balení ve sterilních a bezprašných zařízeních.

Upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda obal a maska nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej. Respirátor použijte co nejdříve po otevření obalu. Doba nošení by neměla přesáhnout 12 hodin. Nelze prát. Pokud jsou ve styku respirátoru vousy uživatele, bude docházet k netěsnostem. Nepoužívat v prostředí kde je snížené procento množství kyslíku, nepoužívejte ve výbušném prostředí. Nevhodné pro děti do 3 let! Děti mezi 3 až 12 lety by měly být při nošení pod dohledem.

Materiál: PP netkaná textile, Melt-Blown textilie, Filtr airlaid netkaná textilie.

Šarže/LOT: na obale

Datum výroby/PD: na obale

Exspirace/MHD/BBD: na obale

Výrobce: Zhejiang Dali Mask Co., Ltd., Floor 4-5, Building 58, Shidai Chuangyeyuan, Huangshe Industrial Zone, Mayu Town, Ruian City, Wenzhou City, Zhejiang Province, China

Barvy: fialový (jednorožec), růžový (panda), červený (srdce), bílý (raketa)

Oznámený subiekt: LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra (Barcelona) SPAIN (číslo oznameného subjektu 0370).

Dovozce: SECURA INVEST BOHEMIA s.r.o. Růžová 514/12, 500 04 Hradec Králové
Roušky ústenky

ROUŠKA ÚSTENKA MEDICAL 3-VRST.JEDNORÁZ. ČERNÁ 50KS

Rouška 3-vrstvá jednorázová s gumičkou, černá

Doporučuje se užívat obličejovou ústenku v případě:
1. Pečujete-li nebo máte kontakt s pacienty nebo osobami s příznaky respiračních infekcí
2. jste-li návštěvníkem zdravotnických zařízení, např. nemocnice, ambulance apod.
3. navštěvujete-li přeplněná a špatně větraná místa
4. pracujete-li v prašném, znečištěném prostředí
5. pracujete-li v lékárně
6. v průběhu chřipkové sezóny
7. jste-li alergičtí na prach, pyl


Výrobek je zdravotnickým prostředkem třídy I. dle EN14683:2019

Balení: 50 kusů

ROUŠKA ÚSTENKA MEDICAL 3-VRSTVÁ JEDN. DÍVČÍ 10KS

Ústenka rouška MEDICAL KIDS Dívčí jednorázová 10ks, 3-vrstvá s gumičkou. Certifikat CE, EN 14683:2019

Doporučuje se užívat obličejovou ústenku v případě:

1. Pečujete-li nebo máte kontakt s pacienty nebo osobami s příznaky respiračních infekcí
2. jste-li návštěvníkem zdravotnických zařízení, např. nemocnice, ambulance apod.
3. navštěvujete-li přeplněná a špatně větraná místa
4. pracujete-li v prašném, znečištěném prostředí
5. pracujete-li v lékárně
6. v průběhu chřipkové sezóny
7. jste-li alergičtí na prach, pyl

Název: Medical Protective Kids Mask - Girl. Model: Earband. Výrobek je zdravotnickým prostředkem třídy I. dle EN14683:2019 TYPE IIR. Velikost: 14,5x9,5 cm

ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ: Rouška se užívá nasazením na obličej. Nasazení musí být provedeno tak, aby rouška zcela zakrývala nos a ústa uživatele. Nasazování se provede pomocí gumiček. Pomocí ukazováčku a prostředního prstu zatlačte nosní sponu, roztáhněte masku dolů ke spodní čelisti. Těsnost roušky a tím i možná propustnost po jejím obvodu je závislá na způsobu nošení roušky a výrobce ji nezaručuje. Vyvarujte se dotyku na plochu roušky a pro manipulaci s ní využívejte pouze úchyty. Roušku z obličeje sundávejte opět za gumičky, nedotýkejte se její plochy. Před i po manipulaci s rouškou si umyjte ruce mýdlem a vodou, případně desinfekčním prostředkem. Používat se zvýšenou opatrností v případě kardiopulmonální dysfunkce.

Upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda obal a maska nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej. Roušku použijte co nejdříve po otevření obalu. Doba nošení by neměla přesáhnout 4 hodiny. Nelze prát. Pokud jsou ve styku roušky vousy uživatele, bude docházet k netěsnostem. Nepoužívat v prostředí kde je snížené procento množství kyslíku, nepoužívejte ve výbušném prostředí. Nevhodné pro děti do 3 let! Děti mezi 3 až 12 lety by měly být při nošení pod dohledem.

Podmínky skladování: Produkt musí být skladován v místnosti při teplotách -20 až +38°C a relativní vlhkostí nejvýše 80%, dobrým větráním, bez korozivních plynů, protipožárním, vlhkostním, krysotěsným a hmyzem odolným zařízením a doba skladování musí být v souladu s platností produktu.

Balení: Prodáváno v neděliteném balení /uzavřeném obale/, ve kterém je obsaženo 10 ks roušek/ústenek. Toto balení je vhodné k přepravě. Přepravovat a uchovávat o originálním balení.

Aplikace: osobní ochrana, na jedno použití

Materiál: netkaná textilie

Číslo šarže: uvedeno na obale, Datum výroby: uvedeno na obale, Datum expirace: uvedeno na obale

Výrobce: Hebei Aineng Biological Technology Co., Ltd., Area 2, 17th floor, Building 2, Science and technology center, 136 huanghe avenue, high-tech zone, Shijiazhuang

EU zástupce: Michor Consulting and Trade Service GmbH, Schönbrunner Straße 238/2/6, 1120 Vienna, Austria

Dovozce: Medical Protect s.r.o., Hybešova 969/19a, 602 00 Brno

Zboží z hygienických důvodů není možné vrátit!

Balení: 10 kusů Barva: růžová

ROUŠKA ÚSTENKA MEDICAL 3-VRST. JEDN.CHLAPECKÁ 10KS

Ústenka/rouška MEDICAL KIDS CHLAPECKÁ jednorázová 10ks, 3-vrstvá s gumičkou. Certifikat CE, EN 14683:2019

Doporučuje se užívat obličejovou ústenku v případě:

1. Pečujete-li nebo máte kontakt s pacienty nebo osobami s příznaky respiračních infekcí
2. jste-li návštěvníkem zdravotnických zařízení, např. nemocnice, ambulance apod.
3. navštěvujete-li přeplněná a špatně větraná místa
4. pracujete-li v prašném, znečištěném prostředí
5. pracujete-li v lékárně
6. v průběhu chřipkové sezóny
7. jste-li alergičtí na prach, pyl

Název: Medical Protective Kids Mask - Boy, Model: Earband. Výrobek je zdravotnickým prostředkem třídy I. dle EN14683:2019 TYPE IIR. Velikost: 14,5x9,5 cm

ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ: Rouška se užívá nasazením na obličej. Nasazení musí být provedeno tak, aby rouška zcela zakrývala nos a ústa uživatele. Nasazování se provede pomocí gumiček. Pomocí ukazováčku a prostředního prstu zatlačte nosní sponu, roztáhněte masku dolů ke spodní čelisti. Těsnost roušky a tím i možná propustnost po jejím obvodu je závislá na způsobu nošení roušky a výrobce ji nezaručuje. Vyvarujte se dotyku na plochu roušky a pro manipulaci s ní využívejte pouze úchyty. Roušku z obličeje sundávejte opět za gumičky, nedotýkejte se její plochy. Před i po manipulaci s rouškou si umyjte ruce mýdlem a vodou, případně desinfekčním prostředkem. Používat se zvýšenou opatrností v případě kardiopulmonální dysfunkce.

Podmínky skladování: Produkt musí být skladován v místnosti při teplotách -20 až +38°C a relativní vlhkostí nejvýše 80%, dobrým větráním, bez korozivních plynů, protipožárním, vlhkostním, krysotěsným a hmyzem odolným zařízením a doba skladování musí být v souladu s platností produktu.

Upozornění: Před použitím zkontrolujte, zda obal a maska nejsou poškozeny. Pokud je poškozen, nepoužívejte jej. Roušku použijte co nejdříve po otevření obalu. Doba nošení by neměla přesáhnout 4 hodiny. Nelze prát. Pokud jsou ve styku roušky vousy uživatele, bude docházet k netěsnostem. Nepoužívat v prostředí kde je snížené procento množství kyslíku, nepoužívejte ve výbušném prostředí. Nevhodné pro děti do 3 let! Děti mezi 3 až 12 lety by měly být při nošení pod dohledem.

Aplikace: osobní ochrana, na jedno použití

Balení: Prodáváno v neděliteném balení /uzavřeném obale/, ve kterém je obsaženo 10 ks roušek/ústenek. Toto balení je vhodné k přepravě. Přepravovat a uchovávat o originálním balení.

Materiál: netkaná textilie

Číslo šarže: uvedeno na obale, Datum výroby: uvedeno na obale, Datum expirace: uvedeno na obale

Výrobce: Hebei Aineng Biological Technology Co., Ltd., Area 2, 17th floor, Building 2, Science and technology center, 136 huanghe avenue, high-tech zone, Shijiazhuang

EU zástupce: Michor Consulting and Trade Service GmbH, Schönbrunner Straße 238/2/6, 1120 Vienna, Austria

Dovozce: Medical Protect s.r.o., Hybešova 969/19a, 602 00 Brno

Zboží z hygienických důvodů není možné vrátit!

Balení: 10 kusů
Barva: modrá
Rychlotesty Covid-19

HYGISUN Rapid COVID-19 Antigen Test "plivací" Balení 1ks

ANTIGENNÍ RYCHLOTEST NA COVID-19 ZE SLIN VÝSLEDKEM DO 15 MINUT

ANTIGENNÍ RYCHLOTEST na efektivní screening u suspektních případů infekce způsobené virem SARS-CoV-2 a tedy infekce COVID-19 s výsledkem do 15 MINUT. HYGISUN Rapid COVID-19 Antigen Test je rychlý, imunochromatografický test na bázi koloidního zlata pro kvalitativní stanovení antigenu Nucleocapsid Proteinu (tzv. N-proteinu) viru SARS-CoV-2 ze slin nebo sputa, který slouží jako rychlá a efektivní diagnostika infekce COVID-19. Test je určen pouze pro profesionální zdravotnické použití.

V balení 1ks testu, před naplněná zkumavka s pufrem, nálevka na odebraný vzorek, odběrová pipeta , návod k použití.


Antigenní test má udělenou výjimku Ministerstva zdravotnictví a je proto možné jej použít k samo testování a dále získat doplatek 60 Kč.

Minimální odběr: Balení: 1ks/krabička

Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (saliva)

ANTIGENNÍ RYCHLOTEST NA COVID-19 ZE SLIN

In vitro diagnostický test pro kvalitativní detekci antigenů koronaviru SARS-CoV-2 přítomných v lidských slinách, a to za použití rychlé imunochromatografické metody. Identifikace je založena na detekci monoklonálních protilátek specifických pro antigen nového koronaviru.

Těmto testům bylo uděleno povolení MZČR dle §4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb. pro samotestování.

Velkou výhodou testu je jednoduchý a snadný odběr vzorku, který si provede testovaná osoba. Snižuje se tím riziko přenosu viru při provádění testu. Odběr vzorku slin není spojen s nepříjemnými pocity, jako při odběru vzorku z krku nebo nosohltanu.
Rukavice

Rukavice nitril/vinyl TRIXLINE modré bez pudru jedn. 100ks

Rukavice modré nitril/vinyl bez pudru, jednorázové 100ks. Lepší uchopení – na obě ruce - nesterilní – bez latexu.

Barva: modrá

Vlastnosti: Jednorázové BLUE Stretch rukavice TRIXLINE TR. Název: Rukavice jednorázové Model: TRIXLINE TR G 400 / TR G 401 / TR G 402 / TR G 403 je v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích (OOP) přílohy II nařízení o OOP jako výrobek kategorie III, modul C2 nebo D a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. Velikost: S, M, L, XL Aplikace: osobní ochrana, na jedno použití

Harmonizovaná norma: EN ISO374-1:2016 Type C; EN374-4:2013; EN ISO374-5:2016; EN 420:2003+A1:2009, EN 455-1:2001, 455-2:2016

ČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ: Jednorázové rukavice. Doporučujeme prohlédnout a zkontrolovat rukavice před jejich použitím a pravidelně take během použití a zajistit tak, že rukavice nevykazují poškození, které by vedlo ke znatelnému snížení očekávané ochrany. Vyměnit v případě, že je zjištěno jakékoli poškození rukavice.

Podmínky skladování: Produkt musí být skladován v místnosti při teplotách -20 až +40°C a relativní vlhkostí nejvýše 80%, dobrým větráním, bez korozivních plynů, protipožárním, vlhkostním, krysotěsným a hmyzem odolným zařízením a doba skladování musí být v souladu s platností produktu. Mimo přímé teplo a sluneční záření.

Balení: Rukavice přepravujte a uchovávejte v originálním balení. Zabraňte mechanickému poškození a kontaminaci před použitím uzavřeným způsobem, balení ve sterilních a bezprašných zařízeních.

Upozornění: Délka rukavice pro léčebné účely je 240mm. Likvidace: likvidujte s předpisy místní samosprávy. Vyvarujte se kontaktu s olejem a tukem a prostředky na bazi ketonových rozpoštědel jako aceton nebo odlakovač nehtů. Nepoužívejte s agresivními chemikaliemi.

Materiál: Nitril, Vinyl (bez latexu, bez pudru)

Šarže/LOT: uvedeno na obale

Datum výroby/PD: uvedeno na obale

Exspirace/MHD/BBD: uvedeno na obale

Výrobce: BATERIE CENTRUMs.r.o., Říční 974/2 73932 Vratimov, Česká republika

Oznámený subjekt: Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Ireland. (Číslo oznámeného subjektu: 2777)